Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

Vedení sboru

 Jiří Lang, DiS
Jiří Lang, DiS  /2022 ‒ dosud/
dirigent Primavery a přípravné sekce Čerešničky

Narodil se v Brně roku 1997. Na varhany hraje od svých sedmi let. Po dobu šesti let navštěvoval brněnskou konzervatoř obor varhany. Jelikož ho nikdy moc nebavilo cvičit, prohluboval čím dál více znalosti v improvizaci. Nyní studuje na brněnské JAMU sbormistrovství pod vedením prof. MgA. Blanky Juhaňákové, ArtD. V letech 2014-2020 působil jako hlavní varhaník a ředitel kůru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Pracuje v Městském Divadle v Brně, kde hraje na klávesy v orchestru. Jako pianista hrával baletnímu oddělení na brněnské ZUŠ J. Kvapila, založenou L. Janáčkem, v současnosti zastává funkci sbormistra Dětského pěveckého sboru Primavera a věhlasného brněnského sboru Ars Brunensis. Občasně po večerech působí také jako barový pianista. Často vystupuje jako klávesák s různými kapelami. Pro svoji všestranost je Jiří Lang vyhledávaným hudebníkem nejen v Brně a okolí.

Mgr. Eva Kočerová
Mgr. Eva Kočerová  /2019 ‒ 2022/
dirigentka Primavery a přípravné sekce Čerešničky

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to oborů Sbormistrovství, Hudební výchova a Český jazyk a literatura. Již od prvních let studií na vysoké škole se aktivně účastní mnoha hudebních i pedagogických projektů, věnuje se vedení sborů a lektorování hudebních pořadů pro děti i dospělé. V letech 2013-2016 vedla Salvátorskou scholu, dále dlouhodobě spolupracovala se smíšenými pěveckými sbory Notre Dame při Týnském chrámu a Radhost, nebo dívčím sborem Vox florum. V období 2013-2019 byla sbormistryní dětského pěveckého sboru Coloreton na ZUŠ I. Hurníka v Praze a obou jeho přípravných oddělení. S Coloretonem se zúčastnila mnoha sborových festivalů a soutěží, pořádala pravidelná soustředění a tématické koncerty. Vedle sbormistrovství jsou druhým hlavním polem působnosti hudební edukace pro děti i dospělé. Jako lektorka tvůrčích hudebních dílen pro děti různého věku působila v letech 2013-2019 v České filharmonii, Českém muzeu hudby nebo na festivalu Dvořákova Praha. Od roku 2017 lektoruje také semináře pro učitele hudební výchovy.

Mgr. Natalia Chirilenco
Mgr. Natalia Chirilenco  /2018 ‒ 2019/
dirigentka Primavery a přípravné sekce Čerešničky

Narodila se v Moldavsku. Do svých 23 let studovala na hudebním lyceu obory klavír a dirigování sboru a dále absolvovala Akademii hudebních umění v Kišiněvě (dnes Univerzita umění). Od roku 1999 žije v České republice, kde během své praxe obdržela Osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

V letech 2000 – 2005 vedla a dirigovala smíšený pěvecký sbor Schola Cantorum Prostějov a v letech 2004 – 2006 vedla a dirigovala smíšený pěvecký sbor Lumír v Brně. Od roku 2003 vedla přípravné sbory při ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, a od roku 2006 zde dirigovala i dětský sbor Primavera. V letech 2012 – 2013 vedla sbor Konzervatoře v Brně. V současné době je dirigentkou ženského sboru Gloria Brunensis, který založila v roce 2014. Pod jejím vedením dosáhly sbory významných úspěchů a ocenění na mezinárodních festivalech a soutěžích.

Jako odborná lektorka a dirigentka se zúčastnila mezinárodního festivalu sborového zpěvu Bohemia Cantat 2012 a zasedala v odborné porotě na krajské postupové přehlídce dětských a středoškolských pěveckých sborů JMK v Brně a na celostátní soutěži středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2013.

Mgr. et MgA. Martina Kirová
Mgr. et MgA. Martina Kirová  /2012 ‒ 2018/
dirigentka Primavery a přípravné sekce Čerešničky, v současnosti na mateřské dovolené

Vystudovala učitelství hudební výchovy a anglického jazyka na Fakultě humanitních a přírodních věd Prešovské univerzity a sbormistrovství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zde studovala v letech 2007 – 2012 ve třídě doc. Josefa Pančíka. Působí jako druhá sbormistryně Pěveckého sboru Gaudeamus Brno, dirigentka ženského pěveckého sboru Vachův sbor moravských učitelek a korepetitorka Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Od roku 2016 byla uměleckou vedoucí dětského sboru Primavera Brno.

MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D.
MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D.  /2008 ‒ 2012/
dirigentka Primavery a přípravné sekce Čerešničky, v současnosti na mateřské dovolené

Pochází z východního Slovenska. Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Košicích a dirigování sboru na JAMU ve třídě doc. Josefa Pančíka. Své doktorské studium na JAMU v oboru Interpretace a teorie interpretace završila v roce 2014. Během něj se zabývala zejména interpretačním odkazem Břetislava Bakaly ve vokálně-instrumentálních a sborových dílech Leoše Janáčka. Z tohoto období byly Edičním střediskem JAMU vydány její publikace pod názvem Deníky z cest a Břetislav Bakala – janáčkovský dirigent. Zahraniční studijní stáže absolvovala na Uniwersytet Muzycny Fryderyka Chopina ve Varšavě a na VŠMU v Bratislavě.

V oblasti dirigování získala s DPS Primavera roku 2010 „Cenu dirigenta“ na evropské sborové soutěži „Florilège Vocal de Tours“ od společnosti „Les Amis d'Arthur Oldham“, nad kterou má záštitu světově uznávaný dirigent Daniel Barenboim.

V letech 2005 – 2010 působila jako asistentka dirigenta Jaroslava Kyzlinka v Brněnském akademickém sboru a od roku 2008 byla uměleckou vedoucí DPS Primavera při ZUŠ J. Kvapila v Brně. Je členkou odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA a porotkyní sborových soutěží.

MgA. Jana Švestková
MgA. Jana Švestková  /2010 ‒ 2018/
klavíristka Primavery, v současnosti na mateřské dovolené

Pochází ze Slovenska. Absolvovala státní konzervatoř v Žilině v klavírní třídě MgA. Emílie Kalické. Její umělecký růst pokračoval přijetím na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně do třídy prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského.

V roce 2009 získala stipendium ke studiu ve třídě pianisty Fazliddina Husanova na Royal Welsh College of Music and Drama v britském Cardiffu. Během svých studií získala řadu národních i mezinárodních ocenění. Za všechny jmenujme např. 1. cenu IX. Concorso Internazionale Valsesia – Musica Juniores 2008 Premio Monterosa Kawai, Varallo Italia, nebo 3. cenu v Mezinárodní klavírní soutěži Premio Citta di Padova, rovněž v Itálii.

V současné době tvoří koncertní duo s violoncellistou Štěpánem Švestkou pod hlavičkou umělecké agentury Arco Diva, spolupracuje s formací Shadow Quartet a působí v duetech To Essence se zpěvačkou Pavlínou Švestkovou a Duo Encante s flétnistkou Ivetou Kundrátovou. Natočila několik snímků pro český rozhlas, a to jak sólově, tak s různými seskupeními a sbory. Vyučuje na SZUŠ Blansko hru na klavír.

PhDr. Judita Kučerová, PhD.
PhDr. Judita Kučerová, PhD.  /1992 ‒ dosud/
klavíristka Primavery a přípravné sekce Čerešničky

Je absolventkou brněnské konzervatoře (hra na klavír) a Filozofické fakulty UJEP v Brně (etnografie). Od roku 1997 působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje hře na klavír a vede seminář o lidové písni. Dlouhodobě vykonává činnost korepetitorky pěveckých sborů. Ve vědecké oblasti se zabývá etnomuzikologickou a hudebně sociologickou problematikou. K okruhům jejího badatelského zájmu patří např. folklorní inspirace v hudbě, sběratelé lidových písní, sborová literatura pro děti nebo výzkum postojů a hodnotové orientace mládeže v rámci lidové hudby. Výsledky svých aktivit prezentuje na odborných konferencích v České republice i zahraničí a v odborném tisku. Na KHV organizuje Hudebně interpretační soutěže studentů MU v Brně. Je zapojena do aktivit programů CEEPUS či ERASMUS.

PhDr. Jaroslav Dostalík
PhDr. Jaroslav Dostalík  /1992 ‒ 2006/
zakladatel a dirigent Primavery

Jaroslav Dostalík se narodil roku 1928 v Olomouci, po studiích na brněnské Pedagogické fakultě však spojil svůj další život s Brnem. Roku 1956 založil v Domě pionýrů a mládeže dětský pěvecký sbor Mladost. Postupně se Mladost zařadila mezi československou špičku a získala řadu ocenění na mezinárodních festivalech. Na sklonku 60. let dokončil Jaroslav Dostalík studium JAMU v oboru řízení sboru, krátce nato mu však bylo znemožněno se sborem Mladost pracovat. Při škole umění Jaroslava Kvapila proto založil Dětské sborové studio, avšak i tam mu byla činnost záhy zakázána. Teprve po pádu totality mohl Dětské sborové studio obnovit. Pod novým názvem Primavera získal poté tento sbor řadu mezinárodních cen a vystoupil na koncertech v Berlíně, Římě či Vatikánu. Jaroslav Dostalík se uplatnil i jako skladatel, upravovatel hudby, autor učebnice vícehlasého zpěvu a pedagog. Celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnoval zejména brněnským dětem. Unie českých pěveckých sborů jej v roce 2004 vyznamenala Cenou Bedřicha Smetany. Cenu města Brna v oboru Hudba obdržel v roce 2008. Pan Dostalík zemřel 25. října 2010.